نویسنده = سید کمال کاظمی تبار
تعداد مقالات: 4
1. القای کالوس زایی در دو گونه زوفا ( Hyssopus angustifilius و Hyssopus officinalis) با استفاده از سطوح هورمونی و محیط‌های کشت مختلف

دوره 3، شماره دوم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-39

سمیه طایفه؛ ناصر مهنا؛ سید کمال کاظمی تبار؛ ولی اله قاسمی عمران


2. ارزیابی تنوع ژنتیکی کدو حلوایی با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 3، شماره اول، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-29

طیبه حاتمی؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی؛ رضا اسماعیل زاده کناری


3. بررسی تولید کالوس و باززایی در گیاه دارویی استویا

دوره 2، شماره اول، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-63

نسرین نصر؛ سیده نفیسه عقیلی؛ سید کمال کاظمی تبار


4. بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره گیاه دارویی مامیران (.Chelidonium majus L)

دوره 2، شماره اول، بهار و تابستان 1395، صفحه 4-9

اکرم اسفندیار؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی