نویسنده = نسرین نصر
2. بررسی تولید کالوس و باززایی در گیاه دارویی استویا

دوره 2، شماره اول، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-63

نسرین نصر؛ سیده نفیسه عقیلی؛ سید کمال کاظمی تبار