نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. اثر تنظیم کننده‌های رشد بر القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه برگ در Crataegus pseudohetrophylla Pojark

دوره 3، شماره اول، شهریور 1396، صفحه 14-22

فاطمه احمدلو؛ غلامرضا گودرزی؛ آزاده صالحی


2. القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه های .Cerasus mahaleb L

دوره 3، شماره اول، شهریور 1396، صفحه 59-66

غلامرضا گودرزی؛ فاطمه احمدلو