نویسنده = ������ �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. کشت بافت و باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی Plantago major

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 37-43

سمانه راه آموز حقیقی؛ خدیجه باقری؛ علی شرفی