نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی تشکیل کالوس و ریشه های نوپدید به منظور تولید متابولیت های با ارزش دارویی گیاه رازک

دوره 4، شماره دوم، اسفند 1397، صفحه 9-30

موژان گلعلی پور؛ مهناز اقدسی؛ محمد فاطمی