کلیدواژه‌ها = نانو ذرات نقره
سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز با استفاده از عصاره گیاه حنا و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن

دوره 6، اول، شهریور 1399، صفحه 54-69

سمیه قهاری کوچکسرایی؛ سعید قهاری؛ سجاد قهاری؛ قربانعلی نعمت زاده


باززایی در گل راعی (Hypericum perforatum ): برهم کنش نانو ذرات نقره با سایر عوامل

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 95-112

مهدی سلطانپور؛ ناصر مهنا؛ نادر فرساد اختر