1. تغییرات آنزیمی و آنتی اکسیدانی کالوس کنگرفرنگی (.Cynara scolymus L) تحت تاثیر اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات

دوره 1، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-61

صبا صمدی؛ عظیم قاسم نژاد؛ مهدی علیزاده


2. بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره گیاه دارویی مامیران (.Chelidonium majus L)

دوره 2، شماره اول، بهار و تابستان 1395، صفحه 4-9

اکرم اسفندیار؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی


3. ارزیابی اثرات ضدباکتریایی عصاره‌های آبی و اتانولی گیاهان بیلهر، آویشن شیرازی و چویل در مقابل برخی پاتوژن‌های بیماری‌زا

دوره 2، شماره دوم، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-9

سید مهدی اجاق؛ نرگس محمدی؛ آریا باباخانی لشکان؛ عصمت محمدی


5. بررسی تأثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر القای کالوس‌زایی در گیاه دارویی تاتوره (Datura metel)

دوره 3، شماره دوم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-7

مهرداد نور آذر؛ سید مهدی رضوی؛ علیرضا قاسمیان


6. تأثیر ویتامین محیط کشت‏ های مختلف و غلظت‏ های مختلف بنزیل آمینوپیورین بر پرآوری درون شیشه ‏ای نسترن وحشی (Rosa canina)

دوره 4، شماره اول، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-7

ندا غفاری طاری؛ روح انگیز نادری؛ محمدرضا فتاحی ‏مقدم


8. ارزیابی تنوع ژنتیکی میان جمعیتهای مختلف ترتیزک

دوره 1، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394، صفحه 97-111

فائزه السادات مرتضوی مقدم؛ غلامرضا شریفی سیرچی؛ اردشیر قادری


9. بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس‌های طبیعی جهت گندزدایی سطحی ریزنمونه‌های توت فرنگی

دوره 2، شماره اول، بهار و تابستان 1395، صفحه 10-21

مینا تقی زاده؛ موسی سلگی؛ ایمان شهرجردی


10. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌هایی از گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) ایران با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 2، شماره دوم، پاییز و زمستان 1395، صفحه 10-19

کیانوش زنگنه؛ براتعلی فاخری؛ فاطمه اروجی؛ امین افضلی فر؛ محمد امین مخدومی


11. بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف هورمونی در پرآوری گیاه دارویی اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus Rech.f)

دوره 3، شماره اول، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-13

حمیده برزگر؛ کاظم کمالی؛ محمدحسین حکیمی؛ حمید سودائی زاده


12. بررسی تاثیر قارچ میکوریزا بر میزان و ترکیب اسانس اندام‌های مختلف گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens) در شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره دوم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 8-19

امید یونسی؛ علی مرادی؛ محمد رضا محمد شفیعی


13. تأثیر نوع ریز‌نمونه و سویه‌ی اگروباکتریوم رایزوژنز بر القای ریشه‌های مویین در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum– graecum)

دوره 4، شماره اول، بهار و تابستان 1397، صفحه 8-15

ندا تاریوردی زاده؛ مهدی محب‌الدینی؛ اسماعیل چمنی؛ شهاب شعبانی


14. بهینه سازی تشکیل کالوس و ریشه های نوپدید به منظور تولید متابولیت های با ارزش دارویی گیاه رازک

دوره 4، شماره دوم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-30

موژان گلعلی پور؛ مهناز اقدسی؛ محمد فاطمی


16. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گیاه دارویی زنیان با استفاده از نشانگر RAPD

دوره 2، شماره اول، بهار و تابستان 1395، صفحه 22-36

علی سرگزی؛ براتعلی فاخری؛ محمود سلوکی؛ بهمن فاضلی نسب


17. بررسی صفات فیزیکی-شیمیایی و ترکیب اسید چرب در ماکروجلبک قهوه‌ای Nizimuddinia zanardini

دوره 2، شماره دوم، پاییز و زمستان 1395، صفحه 20-31

عصمت محمدی؛ بهاره شعبان‌پور؛ معظمه کردجزی


18. اثر تنظیم کننده‌های رشد بر القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه برگ در Crataegus pseudohetrophylla Pojark

دوره 3، شماره اول، بهار و تابستان 1396، صفحه 14-22

فاطمه احمدلو؛ غلامرضا گودرزی؛ آزاده صالحی


19. جنین‌زایی سوماتیکی و باززایی غیرمستقیم و مستقیم در کشت سرشاخه‌های گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)

دوره 3، شماره دوم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 20-28

نرجس شریف؛ عبداله محمدی؛ خداداد مصطفوی


20. تأثیر الیسیتور نانوذرات کیتوزان جهت تولید و نشت رنگدانه زرد در کشت ریشه گیاه گلرنگ

دوره 4، شماره اول، بهار و تابستان 1397، صفحه 16-27

راحله گرزی؛ فرانسویز برنارد؛ محمد رضا قلمبران


21. ارزیابی گونه های مختلف قارچ میکوریزا در سطوح مختلف کود فسفره بر برخی صفات فیزیولوژیک سرخارگل در شرایط کم‎آبی

دوره 4، شماره دوم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-45

نویده رفعت؛ مهرداد یارنیا؛ بهرام میرشکاری؛ ورهرام رشیدی؛ امیرمحمد دانشیان مقدم


22. بهینه سازی کالوس زایی و باززایی گیاه دارویی سنبل الطیب

دوره 1، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-42

مصطفی حسین آبادی؛ علی اشرف مهرابی؛ علیرضا اطمینان؛ بهمن فاضلی نسب


23. بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضد میکروبی عصاره‌ی متانولی دانه‌ی سویا

دوره 2، شماره اول، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-47

حشمت اله علی نژاد؛ سمیه قهاری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمود تاجبخش؛ ربابه بهارفر


24. بررسی فیتوشیمیایی و مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره هیدروالکلی جلبک قرمز .Gracilaria Salicornia بر روی رده‌ی سلولی سرطان پستان MCF7 و نرمال MRC5

دوره 2، شماره دوم، پاییز و زمستان 1395، صفحه 32-40

پردیس میرزائیان؛ محمد شکرزاده لموکی؛ فاطمه رضایی؛ فاطره رضایی


25. ارزیابی تنوع ژنتیکی کدو حلوایی با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 3، شماره اول، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-29

طیبه حاتمی؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی؛ رضا اسماعیل زاده کناری