دوره و شماره: دوره 6، دوم، پاییز و زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. بهینه‌سازی القاء کالوس در گیاه دارویی رازیانه ( Foeniculum vulgare )

صفحه 1-18

علی صارمی راد؛ رویا آذرکیش؛ سمیرا عباسی