دوره و شماره: دوره 1، شماره دوم، آذر 1394 
2. ارزیابی تنوع ژنتیکی میان جمعیتهای مختلف ترتیزک

صفحه 97-111

فائزه السادات مرتضوی مقدم؛ غلامرضا شریفی سیرچی؛ اردشیر قادری


4. بهینه سازی کالوس زایی و باززایی گیاه دارویی سنبل الطیب

صفحه 25-42

مصطفی حسین آبادی؛ علی اشرف مهرابی؛ علیرضا اطمینان؛ بهمن فاضلی نسب


6. مطالعه مولکولی و اکوفیزیولوژیکی گیاه دارویی باریجه

صفحه 63-78

لیلا کرم زاده؛ وهب جعفریان؛ الهه وطن خواه؛ علی عمارلو