دوره و شماره: دوره 2، شماره دوم، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-66