اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر قربانعلی نعمت زاده

بیو تکنولوژی استاد تمام
پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان،
دانشگاه علوم کشاورزی ساری

gh.nematzadehsanru.ac.ir