اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر قربانعلی نعمت زاده

بیو تکنولوژی سردبیر

gh.nematzadehsanru.ac.ir


 محل خدمت : دانشگاه علوم کشاورزی ساری