اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

دکتر علی عمارلو

بیوتکنولوژی گیاهان دارویی استادیار
پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی ،
دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/ammarelloua
amarlouznu.ac.ir