اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

دکتر علی عمارلو

بیوتکنولوژی مدیر داخلی

ammarellouyahoo.com


محل خدمت : استادیار گروه زیست فناوری، پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران