همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر علی عمارلو

بیوتکنولوژی مدیر داخلی

ammarellou@yahoo.com

h-index:


محل خدمت : استادیار گروه زیست فناوری، پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران