بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گیاه دارویی زنیان با استفاده از نشانگر RAPD
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گیاه دارویی زنیان با استفاده از نشانگر RAPD

علی سرگزی؛ براتعلی فاخری؛ محمود سلوکی؛ بهمن فاضلی نسب

دوره 2، شماره اول ، شهریور 1395، ، صفحه 22-36

چکیده
  به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی 15 جمعیت گیاه دارویی زنیان از 15 آغازگر RAPD استفاده شد. آغازگرهای TIBMBC02، TIBMBA06 و TIBMBC06 با 4 الل کمترین تعداد و آغازگر TIBMBA09 با 11 الل بیشترین تعداد الل داشتند. بیشترین میزان شاخص چندشکلی ...  بیشتر