نویسنده = ������������ ��������
بررسی کالوس زایی رزماری در شرایط کشت بافت تحت تاثیر عوامل هورمونی، نوع ریزنمونه و زمان یادداشت برداری

دوره 1، شماره اول، اردیبهشت 1394، صفحه 33-44

کمال قاسمی بزدی؛ حمید حیدری زادی؛ مینا ربیعی