تاثیر کیتوزان بر بیان ژن منتول دهیدروژناز و میزان منتول در نعناع فلفلی به روش
تاثیر کیتوزان بر بیان ژن منتول دهیدروژناز و میزان منتول در نعناع فلفلی به روش

صالحه نادری؛ براتعلی فاخری؛ حمیده خواجه

دوره 1، شماره اول ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 23-32

چکیده
  نعناع فلفلی با نام علمی .Mentha piperita L از جمله گیاهان دارویی و معطر با ارزش است که به دلیل کاربرد های گوناگون آن در صنایع مختلف دارویی در سطح وسیعی از مزارع کشت میشود. در مسیر بیوسنتز ترپنها موسوم به مسیر ...  بیشتر