نویسنده = �������� ������������ ��������
مطالعه تغییرات بیان ژن سوپراکساید دیسموتاز ( SOD ) در غلظ تهای مختلف گوگرد در سیر . Allium sativum L به روش RT-Real time PCR و آنالیز شبکه ژنی مرتبط

دوره 1، شماره دوم، آذر 1394، صفحه 79-96

علی عمارلو؛ کمال کاظمی تبار؛ حمید نجفی زرینی؛ اسماعیل ابراهیمی؛ ریحانه ابراهیمی خاک سفیدی


بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیک برخی گونههای جنس زعفران موجود در ایران با استفاده از نشانگر RAPD

دوره 1، شماره اول، اردیبهشت 1394، صفحه 55-63

هدی جعفری؛ حمید نجفی زرینی؛ احمد رضا بلندی؛ هادی درزی رامندی