نویسنده = ������������ �������� ������
بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیک برخی گونههای جنس زعفران موجود در ایران با استفاده از نشانگر RAPD

دوره 1، شماره اول، اردیبهشت 1394، صفحه 55-63

هدی جعفری؛ حمید نجفی زرینی؛ احمد رضا بلندی؛ هادی درزی رامندی