بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گیاه دارویی زنیان با استفاده از نشانگر RAPD
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گیاه دارویی زنیان با استفاده از نشانگر RAPD

علی سرگزی؛ براتعلی فاخری؛ محمود سلوکی؛ بهمن فاضلی نسب

دوره 2، شماره اول ، شهریور 1395، ، صفحه 22-36

چکیده
  به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی 15 جمعیت گیاه دارویی زنیان از 15 آغازگر RAPD استفاده شد. آغازگرهای TIBMBC02، TIBMBA06 و TIBMBC06 با 4 الل کمترین تعداد و آغازگر TIBMBA09 با 11 الل بیشترین تعداد الل داشتند. بیشترین میزان شاخص چندشکلی ...  بیشتر
بررسی مقایسه ای ژن کیتیناز جداسازی شده از گیاه زعفران (. Crocus sativus L ) با کیتینازهای گیاهان مختلف
بررسی مقایسه ای ژن کیتیناز جداسازی شده از گیاه زعفران (. Crocus sativus L ) با کیتینازهای گیاهان مختلف

بهمن فاضلی نسب؛ زیبا فولادوند

دوره 1، شماره دوم ، آذر 1394، ، صفحه 5-24

چکیده
  زعفران با دارا بودن خواص دارویی متعدد بهویژه خواص ضد سرطانی به عنوان گیاه دارویی مهم مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با هدف بررسی جنبه های مختلف بیوانفورماتیکی ژن کیتیناز تولید شده در پیاز گیاه ...  بیشتر
بهینه سازی کالوس زایی و باززایی گیاه دارویی سنبل الطیب
بهینه سازی کالوس زایی و باززایی گیاه دارویی سنبل الطیب

مصطفی حسین آبادی؛ علی اشرف مهرابی؛ علیرضا اطمینان؛ بهمن فاضلی نسب

دوره 1، شماره دوم ، آذر 1394، ، صفحه 25-42

چکیده
  در این آزمایش اثرات دو هورمون اکسین و سیتوکینین بر روند کالوس زایی و باززایی گیاه دارویی سنب لالطیب بررسی شد. بذرهای دو ژنوتیپ سنب لالطیب در آزمایشی به صورت فاکتوریل با سه فاکتور ژنوتیپ، ریزنمونه و ...  بیشتر