نویسنده = ���������� ���������� ��������
مطالعه تغییرات بیان ژن سوپراکساید دیسموتاز ( SOD ) در غلظ تهای مختلف گوگرد در سیر . Allium sativum L به روش RT-Real time PCR و آنالیز شبکه ژنی مرتبط

دوره 1، شماره دوم، آذر 1394، صفحه 79-96

علی عمارلو؛ کمال کاظمی تبار؛ حمید نجفی زرینی؛ اسماعیل ابراهیمی؛ ریحانه ابراهیمی خاک سفیدی