نویسنده = ������ ���������� ��������
مطالعه مولکولی و اکوفیزیولوژیکی گیاه دارویی باریجه

دوره 1، شماره دوم، آذر 1394، صفحه 63-78

لیلا کرم زاده؛ وهب جعفریان؛ الهه وطن خواه؛ علی عمارلو