نویسنده = �������������� ������
بررسی تولید کالوس از ریزنمونه‌های مختلف گیاه چوغان .Salsola tragus L

دوره 2، شماره دوم، آذر 1395، صفحه 54-60

نگار منیری راد؛ بهرام ملکی زنجانی؛ علی عمارلو


مطالعه مولکولی و اکوفیزیولوژیکی گیاه دارویی باریجه

دوره 1، شماره دوم، آذر 1394، صفحه 63-78

لیلا کرم زاده؛ وهب جعفریان؛ الهه وطن خواه؛ علی عمارلو