نویسنده = ���������� ��������������
بررسی اثر رویشگاه بر کمیت و کیفیت مواد موثره مخروط‌های گیاه دارویی پیرو (Juniperus communis)

دوره 2، شماره اول، شهریور 1395، صفحه 64-71

سیدجابر نبوی؛ سید حسن زالی؛ جمشید قربانی؛ سید یحیی کاظمی