نویسنده = مهدی توکلی زاده
اثرات ضد میکروبی اسانس بومادران بیابانی بر روی استافیلوکوکوس اورئوس وسودوموناس آئروژینوزا

دوره 6، دوم، اسفند 1399، صفحه 19-28

مهدی توکلی زاده؛ زهرا ترینیا؛ داود افشار؛ حسین ربی انگورانی