نویسنده = ���������������� �������� ��������������
پتانسیل آنتی اکسیدانی کینوا (Chenopodium quinoa ) به عنوان یک غذای عملکردی

دوره 6، دوم، اسفند 1399، صفحه 71-79

اطهر السادات جوانمرد؛ فاطمه خاکدان