نویسنده = ������������ �������������������� ��������