نویسنده = ���������� ���������� ��������
باززایی در گل راعی (Hypericum perforatum ): برهم کنش نانو ذرات نقره با سایر عوامل

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 95-112

مهدی سلطانپور؛ ناصر مهنا؛ نادر فرساد اختر