نویسنده = ���������� ����������
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گونه Thymus eriocalyx با استفاده از مارکر مولکولی RAPD

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 44-54

رمضان کلوندی؛ مرتضی عطری؛ سید محسن حسام زاده حجازی؛ محسن رجبی