نویسنده = �������������� ����������������
تأثیر الیسیتور نانوذرات کیتوزان جهت تولید و نشت رنگدانه زرد در کشت ریشه گیاه گلرنگ

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 16-27

راحله گرزی؛ فرانسویز برنارد؛ محمد رضا قلمبران