نویسنده = �������������� ��������
بررسی اثرات نوع محیط کشت و غلظت تنظیم کننده های رشد بر شاخه دهی و ریشه زایی گل محمدی رقم کاشان 2

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 28-36

کیوان شجاعی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ وحید جاجرمی