نویسنده = ���������� ������������
گوناگونی ژنتیکی و ساختار جمعیتی در توده های بن سرخ (Allium jesdianum) غرب کشور با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 55-69

آرمان سلیمی؛ علی عزیزی؛ منصوره توان؛ زهرا کریمی