نویسنده = �������� ���������� ��������
بررسی اثر متیل جاسمونات و نانوذرات اکسید روی و آهن بر زیست‌مانی کالوس گیاه دارویی زرشک بی‌دانه

دوره 4، شماره دوم، اسفند 1397، صفحه 46-57

زهرا مزگی نژاد؛ محمدقادر قادری؛ زهره علیزاده؛ علی ایزانلو