نویسنده = �������������� ������ ������������ ��������