نویسنده = مهتا شلیلیان
گیاهان دارویی و نقش آنها در بیوتکنولوژی و یافتن درمان های جایگزین

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 74-97

مریم رحیمی؛ نگین طهماسبی؛ مهتا شلیلیان؛ مهسا احمدی