نویسنده = �������� �������������������� ����������