نویسنده = ���������� ������ ��������
بررسی اثر ضد باکتری برخی از اسانس های گیاهی بر . Pseudomonas syringae pv. Syringae و Rathayibacter tritici در محیط آزمایشگاهی

دوره 5، دوم، اسفند 1398، صفحه 42-56

مجتبی آقاجانی قرا؛ قربانعلی نعمت زاده؛ سید کمال کاظمی تبار؛ سید محمد علوی