نویسنده = Bahlolzadeh�� Habibollah
Study on Fusarium oxysporum as a biocontrol agent on Papaver somniferum

دوره 5، اول، شهریور 1398، صفحه 30-47

Hossein Saremi؛ Habibollah Bahlolzadeh