نویسنده = �������� ���������� ��������
بررسی اثر برخی ایلیسیتورها و پیش‌سازهای متابولیتی بر فعالیت آنزیمی کالوس دو گونه سرخدار در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 112-136

مژده باقری نسب؛ عظیم قاسم نژاد؛ خدایار همتی؛ علیرضا صادقی پور