نویسنده = ������������ ��������
شناسایی، جداسازی و همسانه سازی ژن سیتوکروم p450 از آویشن باغی

دوره 5، دوم، اسفند 1398، صفحه 13-23

مهسا محمدی؛ مسعود توحیدفر