کلیدواژه‌ها = RAPD
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گونه Thymus eriocalyx با استفاده از مارکر مولکولی RAPD

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 44-54

رمضان کلوندی؛ مرتضی عطری؛ سید محسن حسام زاده حجازی؛ محسن رجبی


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گیاه دارویی زنیان با استفاده از نشانگر RAPD

دوره 2، شماره اول، شهریور 1395، صفحه 22-36

علی سرگزی؛ براتعلی فاخری؛ محمود سلوکی؛ بهمن فاضلی نسب