کلیدواژه‌ها = متابولیت‌های ثانویه
بررسی مولکولی ژن های منتخب‌ دخیل در مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها در دو اکوتیپ زیرۀ سبز

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 143-154

فرشته لطفی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ علی ایزدی دربندی؛ حسین رامشینی


تأثیر نوع ریز‌نمونه و سویه‌ی اگروباکتریوم رایزوژنز بر القای ریشه‌های مویین در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum– graecum)

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 8-15

ندا تاریوردی زاده؛ مهدی محب‌الدینی؛ اسماعیل چمنی؛ شهاب شعبانی