کلیدواژه‌ها = بیوانفورماتیک
مطالعۀ بیوانفورماتیکی ژن های منتخب دخیل در مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها در زیرۀ سبز

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 169-182

فرشته لطفی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ علی ایزدی دربندی؛ حسین رامشینی