اثر نانوزئولیت بر خواص مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل محمدی.
اثر نانوزئولیت بر خواص مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل محمدی.

مجتبی محمودی

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، ، صفحه 19-35

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701840

چکیده
  به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر رشد رویشی و خصوصیات فیزیولوژیکی گل محمدی، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل با 12 تیمار (سه سطح نانوزئولیت و چهار تیمار رطوبتی) در سه تکرار در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی ...  بیشتر