اثر تنظیم‌ کننده‌های رشد بر باز‌زایی اندام‌های مختلف آوندول <i> (Smyrnium Cordifolium) </i> در شرایط درون شیشه ای
اثر تنظیم‌ کننده‌های رشد بر باز‌زایی اندام‌های مختلف آوندول (Smyrnium Cordifolium) در شرایط درون شیشه ای

آزاده رجبی امیرآبادی؛ محمد گردکانه

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، ، صفحه 8-18

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701839

چکیده
  آوندول ((Smyrnium Cordifolium یکی از پرارزش­ترین گیاهان دارویی بوده و مصرف آن در جهان سابقه طولانی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر تنظیم­کننده­های رشد بر باززایی اندام­های مختلف آوندول در شرایط درون­شیشه­ای ...  بیشتر