تاثیر عصاره‏های آویشن <i> (Thymus vulgaris)</i>، رزماری <i>(Rosmarinus officinalis)</i> و نیترات نقره بر ویژگی‏های کمی، کیفی و عمر گلجایی گل شاخه بریده رز رقم ایلونا
تاثیر عصاره‏های آویشن (Thymus vulgaris)، رزماری (Rosmarinus officinalis) و نیترات نقره بر ویژگی‏های کمی، کیفی و عمر گلجایی گل شاخه بریده رز رقم ایلونا

فائزه امینی فر؛ سودابه نورزاد؛ سکینه سعیدی‏سار

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، ، صفحه 61-73

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701844

چکیده
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮔﻞ‏ﻫﺎی ﺑﺮﻳﺪه، ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻠﻜﺎری اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ‏ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ...  بیشتر