اثر تنش فلزات سنگین کادمیوم و نیکل بر ترکیبات عصاره گیاه آویشن ایرانی <i> (Thymus persicus)</i>.
اثر تنش فلزات سنگین کادمیوم و نیکل بر ترکیبات عصاره گیاه آویشن ایرانی (Thymus persicus).

کیوان آقائی؛ زهرا مصطفوی

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، ، صفحه 106-111

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701847

چکیده
  گیاه آویشن یکی از گیاهان دارویی پرمصرف در ایران است که گونه Thymus persicus یا آویشن ایرانی بعنوان یکی از گونه های اندمیک در استان زنجان در مناطق آلوده به فلزات سنگین ازجمله نیکل و کادمیوم یافت می شود. به منظور ...  بیشتر