اثرات باکتری‌کشی نانوذرات نقره بیوسنتزی از یک گیاه دارویی علیه یک باکتری مقاوم به چند دارو اسینتو‌باکتر بومانی <i>(Acinetobacter baumannii)</i>.
اثرات باکتری‌کشی نانوذرات نقره بیوسنتزی از یک گیاه دارویی علیه یک باکتری مقاوم به چند دارو اسینتو‌باکتر بومانی (Acinetobacter baumannii).

اعظم چهاردولی

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، ، صفحه 137-142

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.702219

چکیده
  سویه‌های باکتریایی مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها باعث عفونت‌های جدی می‌شوند که می­تواند منجر به افزایش میزان مرگ‌ومیر، بستری طولانی مدت در بیمارستان و خسارات مالی شود. یافتن عوامل باکتری‌کش جدید علیه ...  بیشتر