کلیدواژه‌ها = Taxol
بررسی اثر برخی ایلیسیتورها و پیش‌سازهای متابولیتی بر فعالیت آنزیمی کالوس دو گونه سرخدار در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 112-136

مژده باقری نسب؛ عظیم قاسم نژاد؛ خدایار همتی؛ علیرضا صادقی پور


A review of the importance of Taxol production from yew (Taxus baccata L.)

دوره 7، اول، شهریور 1400، صفحه 50-57

Raheleh Gorzi؛ Azizollah Kheiry؛ Hossein Rabbi Angourani