کلیدواژه‌ها = مواد موثره
بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا و اقلیم بر تغییرات متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی آویشن و درمنه

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 47-53

علیرضا نژادمحمد نامقی؛ سعید جاهدی پور؛ زهرا قلی زاده


بررسی اثر رویشگاه بر کمیت و کیفیت مواد موثره مخروط‌های گیاه دارویی پیرو (Juniperus communis)

دوره 2، شماره اول، شهریور 1395، صفحه 64-71

سیدجابر نبوی؛ سید حسن زالی؛ جمشید قربانی؛ سید یحیی کاظمی