بررسی تأثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر القای کالوس‌زایی در گیاه دارویی تاتوره (Datura metel)

دوره 3، شماره دوم، اسفند 1396، صفحه 1-7

مهرداد نور آذر؛ سید مهدی رضوی؛ علیرضا قاسمیان


Effects of explants and hormone concentrations on regeneration of Myrtle ( Myrtus communis )

دوره 5، اول، شهریور 1398، صفحه 1-7

Ali Ammarlou؛ Bahram Maleki Zanjani؛ Nazila Bagheri


بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره گیاه دارویی مامیران (.Chelidonium majus L)

دوره 2، شماره اول، شهریور 1395، صفحه 4-9

اکرم اسفندیار؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی


تأثیر نوع ریز‌نمونه و سویه‌ی اگروباکتریوم رایزوژنز بر القای ریشه‌های مویین در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum– graecum)

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 8-15

ندا تاریوردی زاده؛ مهدی محب‌الدینی؛ اسماعیل چمنی؛ شهاب شعبانی


بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف هورمونی در پرآوری گیاه دارویی اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus Rech.f)

دوره 3، شماره اول، شهریور 1396، صفحه 9-13

حمیده برزگر؛ کاظم کمالی؛ محمدحسین حکیمی؛ حمید سودائی زاده


بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس‌های طبیعی جهت گندزدایی سطحی ریزنمونه‌های توت فرنگی

دوره 2، شماره اول، شهریور 1395، صفحه 10-21

مینا تقی زاده؛ موسی سلگی؛ ایمان شهرجردی


بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌هایی از گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) ایران با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 2، شماره دوم، آذر 1395، صفحه 10-19

کیانوش زنگنه؛ براتعلی فاخری؛ فاطمه اروجی؛ امین افضلی فر؛ محمد امین مخدومی


ارزیابی تنوع ژنتیکی میان جمعیتهای مختلف ترتیزک

دوره 1، شماره دوم، آذر 1394، صفحه 97-111

فائزه السادات مرتضوی مقدم؛ غلامرضا شریفی سیرچی؛ اردشیر قادری


اثر تنظیم کننده‌های رشد بر القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه برگ در Crataegus pseudohetrophylla Pojark

دوره 3، شماره اول، شهریور 1396، صفحه 14-22

فاطمه احمدلو؛ غلامرضا گودرزی؛ آزاده صالحی


تأثیر الیسیتور نانوذرات کیتوزان جهت تولید و نشت رنگدانه زرد در کشت ریشه گیاه گلرنگ

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 16-27

راحله گرزی؛ فرانسویز برنارد؛ محمد رضا قلمبران


بررسی صفات فیزیکی-شیمیایی و ترکیب اسید چرب در ماکروجلبک قهوه‌ای Nizimuddinia zanardini

دوره 2، شماره دوم، آذر 1395، صفحه 20-31

عصمت محمدی؛ بهاره شعبان‌پور؛ معظمه کردجزی


جنین‌زایی سوماتیکی و باززایی غیرمستقیم و مستقیم در کشت سرشاخه‌های گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)

دوره 3، شماره دوم، اسفند 1396، صفحه 20-28

نرجس شریف؛ عبداله محمدی؛ خداداد مصطفوی


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گیاه دارویی زنیان با استفاده از نشانگر RAPD

دوره 2، شماره اول، شهریور 1395، صفحه 22-36

علی سرگزی؛ براتعلی فاخری؛ محمود سلوکی؛ بهمن فاضلی نسب


ارزیابی گونه های مختلف قارچ میکوریزا در سطوح مختلف کود فسفره بر برخی صفات فیزیولوژیک سرخارگل در شرایط کم‎آبی

دوره 4، شماره دوم، اسفند 1397، صفحه 31-45

نویده رفعت؛ مهرداد یارنیا؛ بهرام میرشکاری؛ ورهرام رشیدی؛ امیرمحمد دانشیان مقدم


ارزیابی تنوع ژنتیکی کدو حلوایی با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 3، شماره اول، شهریور 1396، صفحه 23-29

طیبه حاتمی؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی؛ رضا اسماعیل زاده کناری


بهینه سازی کالوس زایی و باززایی گیاه دارویی سنبل الطیب

دوره 1، شماره دوم، آذر 1394، صفحه 25-42

مصطفی حسین آبادی؛ علی اشرف مهرابی؛ علیرضا اطمینان؛ بهمن فاضلی نسب